လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးပြဲေတာ္ 2

blog post 1
Tags:

“လူငယ္ဘက္စံု ဖြံ႕ ျဖိဳးေရးပြဲေတာ္” ႀကီးမွာ ဆီြးတီးဟုမ္း မွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာနဲ႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲလွ်က္ရွိပါတယ္…။

လူငယ္မ်ားရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တတ္စြမ္းသေရြ႕ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီပြဲေတာ္ႀကီးအတြင္းမွာ ဆီြးတီးဟုမ္းမွ ေအာက္ပါရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းရွိ လူငယ္မ်ားအား ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးသြားမွာမို႔ အျမန္သာေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါဦးဗ်ိဳ႕…

လူငယ္ဘက္ဆံုဖြဲ႕ျဖိဳးေရး

1. Assistant Manager က်ား/မ (၁) ဦး
2. Sr. Accountant (Costing) မ (၃) ဦး
3. Marketing Supervisor က်ား/မ (၁) ဦး
4. Junior Accountant မ (၃) ဦး
5. Assistant Accountant မ (၃) ဦး
6. Marketing Assistant က်ား (၃) ဦး
7. Sales Girl/ Boy က်ား/မ (၁၅) ဦး
8. Service က်ား (၁၀) ဦး
9. Coffee bar Staff/ Barista က်ား/မ (၂) ဦး
10.Store က်ား/မ (၃) ဦး

ႏိုင္ငံ႔အနာဂတ္ကို လူငယ္မ်ား၏လက္ျဖင့္အလွပဆံုး ဖန္တီးပံုေဖာ္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္းဆႏၵျပဳလွ်က္….

လူငယ္ဘက္ဆံုဖြဲ႕ျဖိဳးေရး